Nakit srpskih nevesti

Običaj nošenja nakita kod Srba imao je u prošlosti dvojaku ulogu:
estetsku i simboličnu. Nakit je korišćen, kako da ulepša osobu koja
ga nosi, tako i da ukaže na njen položaj, stalež i religioznu pripadnost.
Simbolika nakita imala je naročito značenje u toku životnog ciklusa žene,
posebno onog dela, kada udajom, menja svoj društveni status.

Sklapanje braka predstavlja jedan od najvažnijih momenata u životnom
ciklusu svakog pojedinca. Bračna ceremonija, kao obred prelaza, za ženu
ima složenu strukturu koja se odvija u tri faze i obuhvata tri statusa.
Prva faza podrazumeva početno stanje u kome žena ima status udavače.
U ovoj fazi udavača mora da obavesti zajednicu da se odvaja od svoje
dotadašnje uloge devojke, a najrečitiji i najočigledniji način da to
saopšti je putem nakita i ukrašavanja. Udavača se, tada, oblači lepše
od mladih devojaka, kiti se cvećem i nosi više i boljeg nakita nego
ostale žene. To traje do veridbe, odnosno udaje, kada nastupa druga
faza prelaznog stanja u životu mlade žene. Ovo stanje za nevestu u
prošlosti nije bilo sasvim vremenski određeno i trajalo je do rođenja
deteta, pa i duže.

Riznicasrpska